Økning i antall barn som vokser opp i fattigdom

Økning i antall barn som vokser opp i fattigdom

Inntektsforskjellene i Norge vokser, og antall personer som tjener lite øker. Årene før 2009 lå andelen personer med lav inntekt stabilt på rundt åtte prosent, mens i 2014 var andelen økt til nesten 11 prosent, viser tall fra SSB. - Foruten fokus på sysselsetting, må regjeringen også sørge for at de som står utenfor arbeidslivet har et mer akseptabelt stønadsnivå enn i dag, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

De fleste i Norge har opplevd en god utvikling i inntekt og levekår de siste årene. Likevel har inntektsforskjellene vokst, og andelen personer med relativ lavinntekt er økende. Siden 2009 har andelen relativ lavinntekt økt hvert år, ifølge rapporten fra Statistisk sentralbyrå (SSB) «Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2016». - Vi kan ikke tillate oss at stadig flere barn vokser opp i fattigdom på grunn av de økte inntektsforskjellene her til lands, sier forbundsleder i Fellesorganisasjonen (FO), Mimmi Kvisvik.

Svak yrkestilknytning

Lavinntekt er i stor grad forbundet med svak tilknytning til arbeidslivet, til tross for ulike typer stønader, skriver SSB. Personer som ikke har tatt del i inntektsveksten på lik linje med resten av befolkningen, er blant andre enslige forsørgere, personer med flyktningbakgrunn og ulike trygde- og stønadsmottakere.

– Man kan ikke motarbeide barnefattigdom hvis man ikke sørger for at voksne har en økonomi som kan forhindre det. Primært må dette sikres gjennom sysselsetting og derav arbeidsinntekter, men det må også på plass en forsvarlig minsteinntektsnivå for dem som av ulike grunner står utenfor arbeidslivet, og er avhengig av sosialhjelp og trygdeytelser, påpeker Kvisvik.

Flere tjener mindre over tid

Noen personer tilhører husholdninger med lave inntekter kun i kortere perioder, imens andre opplever at inntektene forblir lave over tid. Andelen med vedvarende lavinntekt på tre år eller mer har ligget relativt stabilt på rundt 8 prosent i mange år. I perioden 2012-2014 har 9 prosent av befolkningen hatt vedvarende lavinntekt i en treårs periode eller lengre i perioden 2012-2014.

Du kan lese hele rapporten her

Widerøe er kontraktsvinner på alle ruteområdene i ...
Slik kan du øke sikkerheten på Wordpress
 

Kommentarer

Ingen kommentarer
Eksisterende bruker? Log inn her
Besøkende
lørdag 24. august 2019
For å opprette bruker, vennligst fyll inn brukernavn, passord og navn.